INFORMACJA RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z wchodzącym w życie 25. maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych informując, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BGM MOLYDAL Sp.j. z siedzibą w Mirosławicach, 55-050 Sobótka 1, wpisana do KRS pod numerem : 0000071441, NIP: 8991029315, REGON 930772866

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Państwa dane osobowe, lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

  • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu, i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia. W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których reprezentują, lub z publicznie dostępnych źródeł. Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, bankowe, prawne, informatyczne. Każdy z Państwa, lub z Państwa przedstawicieli ma prawo żądania do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi